Sức Khỏe 365 - Sức khỏe hôm nay, Niềm tin ngày mai